Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Klachtenregeling Sonnevelt Opleidingen b.v.

Sonnevelt Opleidingen B.V. probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Sonnevelt Opleidingen B.V. deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Sonnevelt Opleidingen B.V. en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Het indienen van een klacht

 • Dien je klacht zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail in.
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Brief aan: Sonnevelt Opleidingen B.V.,  Afd. Student Support, Nieuwstraat 8, 5301 EW Zaltbommel
Per e-mail aan: info@sonneveltopleidingen.nl

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • De afdeling Student Support registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de verantwoordelijke van de betreffende afdeling terecht komt.
 • Je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • Student Support informeert binnen vier werkdagen degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing van Sonnevelt Opleidingen B.V. zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt het management van Sonnevelt Opleidingen B.V. adviseert over de afhandeling van de klacht.
 • Klachten worden binnen 1 maand afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

   
Het advies kan zijn:
Gegrond:  je klacht is terecht
Ongegrond:  je klacht is onterecht
Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
Niet ontvankelijk: je klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:
- Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor Sonnevelt Opleidingen.
- Van dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.
- Documenten worden 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Sonnevelt Opleidingen B.V. hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Sonnevelt Opleidingen B.V. hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 7 juli 2014, alle binnen Sonnevelt Opleidingen B.V, geldende regelingen betreffende de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken.
Zaltbommel, 7 juli 2014

Directie Sonnevelt Opleidingen B.V.

Rob van Velsen

Rob is ruim 43 jaar als inspecteur werkzaam geweest bij diverse onderdelen van de Nederlandse Politie. Hij heeft door zijn ervaring expertise opgebouwd in diverse aspecten van het politiewerk waaronder recherche, communicatie en de laatste vijf jaar als onderzoeker interne zaken en klachtonderzoeker. Om zijn werk nog beter te kunnen doen heeft hij enkele jaren geleden een NMI gecertificeerde opleiding tot mediator gevolgd.

In zijn functie als klachtonderzoeker probeerde Rob van Velsen zoveel mogelijk het vertrouwen tussen de organisatie en de klagers te herstellen en samen met hen tot een oplossing te komen.