Privacybeleid

Hiermee informeert Sonnevelt Opleidingen B.V. je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken die jij ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

SO is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). SO is gevestigd aan de Architronlaan 2-60A, 5321 JJ in Hedel. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@sonneveltopleidingen.nl. 

Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van potentiële deelnemers aan ons onderwijs, studenten die al onderwijs bij ons volgen en bezoekers van onze websites. Onder potentiële deelnemers verstaan wij iedereen die zich aanmeldt voor een van onze oriëntatieactiviteiten (zoals een open dag, workshop of masterclass) en personen die zich al hebben ingeschreven voor ons onderwijs, maar nog niet zijn begonnen. Daarbij kan gedacht worden aan contactgegevens, gegevens over het al dan niet volgen van een opleiding en klikgedrag. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind je in ons cookiebeleid. 

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • bank- en betaalgegevens
 • opleidingsvoortgang en andere opleidingsgerelateerde gegevens;
 • eventueel persoonlijke ervaringen in het geval van contact met onze studiecoach;
 • eventueel persoonlijke ervaringen in het kader van een portfolio en contact met de docent;
 • inloggegevens (zoals voor jouw persoonlijke account)

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, het verzorgen van onderwijs. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

De door potentiële deelnemers en deelnemers opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor onderwijs (w.o. e-learnings, workshops, masterclasses, opleidingen en bij- en nascholing);
 • administratieve doeleinden, ten behoeve van het volgen van ons onderwijs en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
 • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
 • ondersteuning bij oriëntatie opleidingskeuze;
 • het beheren van studiegegevens en online diensten om de studie te begeleiden;
 • voorlichtingsdoeleinden;
 • het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.;
 • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, informatie over je account, je studievoortgang en overige (noodzakelijke) informatie vanuit SO

De door bezoekers van onze website(s) opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze website(s);
 • verbeteren van onze dienstverlening.

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Sonnevelt is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens - op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Sonnevelt en het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld.

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang om de de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom voeren wij bijvoorbeeld soms studenttevredenheidonderzoeken uit en houden wij jouw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken, stuur dan een email naar info@sonneveltopleidingen.nl. 

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld zelfstandige docenten, tevredenheidsonderzoekers, accountants, IT leveranciers. Voor sommige doorgiften moeten wij jouw toestemming vragen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst die betalingen faciliteert.

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve.

Sonnevelt bewaart jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) door jouw gegevens op een server in de EU op te slaan. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan. 

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. Ook kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via info@sonneveltopleidingen.nl. Bij twijfel over je identiteit, vragen wij je om je eerst te identificeren.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van onderwijs of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperken: je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen berichtgeving: Indien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Het kan zo zijn dat wij – na je uitschrijving als deelnemer aan ons onderwijs - bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via info@sonneveltopleidingen.nl. Wij helpen je graag verder. Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via info@sonneveltopleidingen.nl een klacht indienen. Wij zullen deze zorgvuldig behandelen en zo nodig advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer je het niet eens bent met onze klachtenbehandeling, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de AP. De AP behandelt je klacht of je verzoek en neemt hierover een besluit.